1. Shiva 

2. Shankar

3.Shambho

someshwar

someshwar

Gangadhar

 Rameshwar